WERSJA ARCHIWALNA STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEJ DO DNIA 31-08-2020 R.
STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY
Organizacja Pożytku Publicznego Nr KRS 0000037116
Wtorek,  19 października 2021 r.   Imieniny: Michaliny, Michała, Piotra
Sprawozdania
Za rok 2005
Za rok 2006
Za rok 2007
Za rok 2008
Za rok 2009
Za rok 2010
Za rok 2011
Za rok 2012
Za rok 2013
Za rok 2014
Za rok 2015
Za rok 2016
Za rok 2017

» WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
» Sprawozdanie merytoryczne 2018
» Bilans 2018
» Rachunek zysków i strat za 2018


WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. Informacje ogólne:
1.       Stowarzyszenie Na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Zielonej Górze, ul. Drzonków - Słoneczna 46.
2.      Przedmiotem działalności stowarzyszenia jest poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczestniczącej w ruchu drogowym itp.;
3.       Organem rejestrowym stowarzyszenia jest Krajowy Rejestr Sądowy w Zielonej Górze
4.      Stowarzyszenie zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000037116.
5.      Czas trwania stowarzyszenia nie jest ograniczony.
6.      Sprawozdaniem finansowym objęto rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r.
7.      W skład stowarzyszenia nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
8.      Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez stowarzyszenie w dotychczasowym zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności dające się przewidzieć w przyszłości.
 
 
1.      Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa) wycenia aktywa i pasywa przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w tym zasady ostrożności i ciągłości, w sposób przewidziany przez ustawę o rachunkowości.
2.      Wartości niematerialne i prawne, stanowiące licencje na oprogramowanie komputerowe użytkowane przez stowarzyszenie o wartości początkowej poniżej 10,000 zł, są odpisywane jednorazowo w koszty, natomiast o wartości równej lub wyższej – amortyzowane są metodą liniową przez okres 24 lub 60 miesięcy.
3.      Środki trwałe o początkowej wartości poniżej 10,000 zł odpisywane są jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania, albo zaliczane do środków trwałych i jednorazowo amortyzowane. Środki trwałe o wyższej wartości są umarzane metodą liniową przy uwzględnieniu stawek podatkowych.
4.      Inwestycje krótkoterminowe i aktywa finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień nabycia według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne. Na dzień bilansowy wycenia się je według ceny nabycia lub ceny rynkowej (wartości godziwej), zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek – według określonej w inny sposób wartości godziwej.
5.      Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w zł wyceniane są w wartości nominalnej, a wyrażone w walutach obcych przeliczone są na zł według kursu średniego NBP obowiązującego dla danej waluty.
6.      Należności i zobowiązania, z wyjątkiem tych, które są skutkiem instrumentów finansowych, wycenia się na dzień ujęcia w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, z zachowaniem zasady ostrożności. Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, zaś zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.
7.      Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego wszystkie należności wyrażone w walutach obcych są wyceniane po średnim kursie NBP obowiązującym w tym dniu. Zasada ta dotyczy również zobowiązań wyrażonych w walutach obcych.
8.      Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego pomniejszającego wartość należności.
9.      Rozliczenia międzyokresowe (aktywa) wyceniane są w wartości nominalnej poniesionych kosztów (wydatków). Rozliczenia międzyokresowe bierne stanowią koszty tworzonych rezerw działalności operacyjnej i finansowej i są wyceniane na poziomie szacowanej ich wielkości.
10.    Ze względu na specyfikę działalności Stowarzyszenie   nie dokonuje zakupu podlegających magazynowaniu materiałów, poza materiałami biurowymi. Zakupy materiałów biurowych dokonywane są na bieżące potrzeby pracowników i podlegają zaliczeniu bezpośrednio w koszty. .
11.    Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożności i obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.
12.    Kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa są wyceniane według wartości nominalnych. Kapitał zakładowy Spółki wykazuje się w wysokości określonej w umowie i wpisanej w KRS. Kapitał zakładowy wycenia się nie rzadziej niż na dzień jego zmiany w wartości nominalnej. – nie dotyczy.
13.     Stowarzyszeniprowadzi rachunek zysków i strat w wersji porównawczej. Wartość sprzedanych usług prezentowana jest w rachunku zysków i strat.
14.    Przychody ze sprzedaży obejmują należne kwoty brutto, tj. z należnym podatkiem VAT..
15.     Wynik finansowy brutto korygują:
– bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
– rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
16.    W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową, Stowarzyszenie tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.- nie dotyczy.
17.    Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty.- nie dotyczy.


 
Ostatnia Aktualizacja: 2020-06-11 11:45:00